Koolielu

Erasmus +


Erasmus+ strateegilise koostööprojekt

TOGETHER FOR A GREEN FUTURE

Projekti nr 220-1-RO01-KA229-079786_5

Projektitoetus: 28 467,00 €

Projekti olek: aruanne esitamisel

Projektipartnerid: Rumeenia, Itaalia, Türgi, Ungari, Serbia ja Eesti

Projektikohtumised: 27.september - 01.oktoober 2021 Rumeenia, 6. - 12.veebruar 2022 Eesti, 13. - 19.november 2022 Itaalia, 5. - 11.märts 2023 Ungari, 21. - 27.mai 2023 Serbia.

Erasmus + haridustöötajate õpirändeprojektid

ÕPIRÄNNE 4: Pädevad ja motiveeritud õpetajad loovad turvalise ja tegusa õpikeskkonna.

Projekti nr 2022-1-EE01-KA122-SCH-000073604

Projektitoetus: 27 180,00 €

Projekti olek: pooleli

Projekti tähtaeg: 31.03.2024, 12 mobiilsust

Projekti peamised eesmärgid: 

1. Õppetunnid on mitmekesised, ettevõtlikud ja atraktiivsed. Õpetaja võtmepädevuste arendamine, uue õppemeetodite, mänguliste võtete, mitteformaalse õppe ning digipädevuste lõimimine õppetundidesse muudab õppetunnid mitmekesisemaks, ettevõtlikumaks, aktiivsemaks, õpilastele huvitavamaks.

2. Koolikeskkond on tegus ja turvaline. Fookuses on vaimse tervise hoidmine, stressi ära tundmine ja stressiga toimetulek, tööväsimus ja stressi maandamine, eneseabivõtted. Kooli tööõhkkond on üksteist toetav ja tähelepanelik, väiksema stressitasemega. Märgatakse ja toetatakse üksteist. Märgatakse õpilast ja tema vajadusi, osatakse nõu anda ja abi leida.

Toimunud õpiränded:

1) Osalemine kursusel "Green Future" ("Roheline tulevik") 10. - 14.oktoober 2022, Hispaania, Malaga. Osalevad koolijuht Virge Ong ja õpetaja Tiina Halling

2) Osalemine kursusel "Digital Classroom" ("Digitaalne klassiruum") 10. - 14.oktoober 2022, Hispaania, Malaga. Osalevad õpetajad Tuuli Raal ja Kairi Peil.

3) Osalemine kursusel "Non-Formal Education Teaching Methods and Strategies" ("Mitteformaalhariduse õpetamise meetodid ja strateegiad") 12. - 20.november 2022 Itaalia, Palermo. Osalevad eripedagoog Mirell Viru ja huvijuht Kadi Murakas.

4) Osalemine kursusel "Game-based learning" ("Mängul põhinev õppimine") 21. - 27.mai 2023, Kreeka, Piraeus. Osalevad õpetajad Tiiu Muru ja Merike Sõmermaa.

Eelseisvad kursused:

5) Osalemine kursusel "Mindfulness and Meditation: Wellbeing at school and life" ("Mindfulness ja meditatsioon: heaolu koolis ja elus") 13. - 19. august 2023 Tahiti. Osalevad koolijuht Virge Ong ja õpetaja Tiina Halling.

6) Osalemine kursusel "Mindfulness and Meditation: Outdoor and Relaxing Education" ("Mindfulness ja meditatsioon: õuesõpe ja lõõgastav õpe") 9. - 15.okt. 2023 Hispaania, Alicante. Osalevad sotsiaalpedagoog Marju Malm ja õpetaja Maren Liivik.

ÕPIRÄNNE 3: Pädevad ja motiveeritud juhid - tõhusam koolikeskkond.

Projekti nr 2021-1-EE01-KA122-SCH-000015173

Projektitoetus: 4920,00 €

Projekti olek: aruanne esitatud

Projekti tähtaeg: 31.05.2023, 2 mobiilsust

Projekti peamised eesmärgid: õppijad täiendavad valdkonnapõhiseid juhtimisalaseid pädevusi, omandavad teadmisi ja oskusi pingete maandamiseks ja stressivabade õpistrateegiate väljatöötamiseks, COVID-i ja distantsõppe tingimustes igapäeva stressiga toimetulekuks, kollektiivi ja klassiruumi juhtimiseks, kriisi reguleerimiseks ning sisemise rahu säilitamiseks nii õpi- kui töökeskkonnas.

Toimunud õpiränded: "Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teatchers" ("Stressi juhtimine ja ära tundmine: peamised strateegiad õpetajatele") 28.veebruar - 5.märts 2022, Holland, Curacao. Osalesid koolijuht Virge Ong ja õpetaja, HEV õpilaste õppe kordineerija Tiina Halling.

ÕPIRÄNNE 2: Ettevõtliku õppe ja mentorluse edendemine Sõmeru Põhikoolis

Projekti nr 2020-1-EE01-KA101-077720

Projektitoetus: 10 560,00 €

Projekti olek: aruanne esitatud

Projekti tähtaeg: 31.05.2023, 4 mobiilsust

Projekti peamised eesmärgid:

1) üld- ja erialapädevuste täiustamine - muutunud õpikäsitus, aktiivõppemeetodid, lõiming, ettevõtlike loovate ja innovatiivste õpilaste arendamine; juhina viia ennast kurssi uusimate teadmiste ja praktikatega, mis võimaldaksid arendada koostööd erinevatel tasanditel, aidata õppeprotsessi paremini modelleerida ning luua tõhusat õpikeskkonda, kus kohandatakse õpetamist vastavalt õpilaste individuaalsetele, kognitiivsetele ja emotsionaalsetele vajadustele

2) uute õppemeetodite kasutuselevõtt ettevõtliku õppe toetamiseks - seoste loomine päris eluga, aktiivõppemeetodid, integreeritud tunnid erinevate õppeainete vahel, partnerite kaasamine õppeprotsessi; õppeprotsess suunamine õpilase minapildi arendamisele ning õpetamise kultuur on asendunud õppimise kultuuriga; õpetaja on positiivse minapildiga, loov ja innovatiivne, eesmärgistatult tegutsev juhendaja

3) mentorluse edendamine - tähelepanu all on haridusliku erivajadusega õpilase integreerimine õppetöösse koos selleks vajalike teadmiste, sealhulgas mentorluse tööriistade valdamisega; uued teadmised ja kogemused aitavad juurutada hästi toimivat mentorsüsteemi, mis toetaks nii õpilasi kui ka õpetajaid

4) uute sidemete loomine kolleegidega teistest Euroopa riikidest pikaajalise koostöö eesmärgil - otsekontakt ja silmast-silma suhtlemine tekitavad usaldust ning loovad tugeva vundamendi edasiseks koostööks

5) elukestva õppe toetamine - iga õpetaja täiendab oma oskusi ja pädevusi regulaarselt, elukestva õppe tähtsust rõhutavad olulised haridusega seotud dokumendid, sh strateegia Euroopa 2020, strateegia Eesti 2020 ning Eesti elukestva õppe strateegia 2020.

Toimunud õpiränded:

1) Osalemine kursusel "The Key to Effective Leadership Mentoring" ("Tõhusa juhtimise mentorluse võti") 9. - 14. november 2020, Hispaania, Tenerife. Osalesid koolijuht Virge Ong ja õpetaja Tiina Halling.

2) Osalemine kursusel "Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom" ("Soome lähenemine õpilaste heaolule: kuidas tuua klassiruumi rohkem tegevust, lõbu ja rõõmu") 18. - 23. juuli 2022 Soome, Oulu. Osales õpetaja Kadri Mark.

3) Osalemine kursusel "Digital Wellbeing: A New Challenge for Teachers and Students" ("Digitaalne heaolu: uus väljakutse õpetajatele ja õpilastele") 28. november - 03. detsember 2022 Itaalia, Rooma. Osales õpetaja Kristel Viira

ÕPIRÄNNE 1: Sõmeru Põhikooli positiivse õpikeskkonna modelleerimine elukestva õppe abil

Projekti nr 2019-1-EE01-KA101-051417

Projektitoetus 10 120,00 €

Projekti olek: projekt lõppenud

Projekti peamised eesmärgid:

1) Haridustöötajate üld- ja erialapädevuste täiustamine. Kaasaegse õppeprotsessi olulisteks märksõnadeks on muutunud õpikäsitlus, lõiming ning digitaalne kirjaoskus. Traditsiooniline õpikäsitlus, mis on olnud pigem õpetajakeskne, on muutunud õppijakeskseks õpikäsitluseks ning see seab õpetajatele hoopis uued väljakutsed: eesmärgiks on ärgitada õpilasi olema loovad ja innovatiivsed ning julgustada neid tundidest aktiivselt osa võtma, kasutades selleks kaasaegseid meetodeid ja tehnoloogiaid. Koolijuhtidele seab muutunud õpikäsitlus samuti uusi väljakutseid. On väga oluline olla kursis uusimate teadmiste ja praktikatega, mis võimaldaksid koolijuhtidel arendada koostööd erinevate tasandite vahel, aidata õppeprotsessi paremini modelleerida ning luua tõhusat õpikeskkonda.

2) Digipädevuste arendamine. Maailmas, kus digitaalne kirjaoskus on muutunud lahutamatuks osaks nii meie igapäevaelust kui ka koolielust, peavad õpetajad ennast digipädevuste osas pidevalt täiendama ja arendama, et ajale mitte jalgu jääda. Ka Sõmeru põhikooli arengukava üks eesmärkidest on, et õpilane ja õpetaja oleksid digipädevad ja õppijal oleks võimalus areneda digikeskkonnas selliseks, nagu ta tahab ja suudab. 

3) Uute sidemete loomine kolleegidega teistest Euroopa riikidest, et alustada pikemaajalist rahvusvahelist koostööd. 

4) Elukestva õppe toetamine. Kooli õppeaastapõhine koolitusplaan näeb ette, et iga õpetaja täiendab oma oskusi ja pädevusi regulaarselt. Elukestva õppe tähtsust rõhutavad ka mitmed olulised haridusega seotud dokumendid, sh strateegia Euroopa 2020, strateegia Eesti 2020 ning Eesti elukestva õppe strateegia 2020.

Projekti raames toimunud õpiränded:

1) Osalemine kursusel "STUDENT-CENTERED CLASSROOM: TEACHERS AS PROMOTERS OF ACTIVE LEARNING" ("Õpilasekeskne klassiruum: õpetajad kui aktiivõppe edendajad"). 19. - 24. august 2019, Dublin, Iirimaa. Osales klassiõpetaja Kristel Viira.

2) Osalemine kursusel "THERE`S AN APP FOR THAT! EXPLORING THE BEST APPS FOR TEACHING AND STUDENT LEARNING" ("Selle jaoks on olemas äpp! Õpime tundma parimaid äppe, mis on loodud õppimise ja õpetamise jaoks"). 19. - 24. august 2019, Dublin, Iirimaa. Osales inglise keele õpetaja Kadri Mark.

3) Osalemine kursusel "EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING WITH DIGITAL TECHNOLOGY" ("Inglise keele tõhus õpetamine digitaalse tehnoloogia abil"). 23. veeb. - 1. märts 2020, Cardiff, Wales. Osales inglise keele õpetaja Raili Peil.

4) Osalemine kursusel "TEAM BUILDING FOR SCHOOL: PLAY AND FUN, BUILDING EDUCATORS COMMUNITIES" ("Kooli meeskonna loomine: mäng ja lõbu, harivate kogukondade loomine."). 14. - 19. juuni 2021, Barcelona, Hispaania. Osales koolijuht Virge Ong.

 

Erasmus+ strateegilise koostööprojekt

TOGETHER FOR A GREEN FUTURE

Projekti nr 220-1-RO01-KA229-079786_5

Projektitoetus: 28 467,00 €

Projekti olek: aruanne esitamisel

Projektipartnerid: Rumeenia, Itaalia, Türgi, Ungari, Serbia ja Eesti

Projektikohtumised: 27.september - 01.oktoober 2021 Rumeenia, 6. - 12.veebruar 2022 Eesti, 13. - 19.november 2022 Itaalia, 5. - 11.märts 2023 Ungari, 21. - 27.mai 2023 Serbia.

Erasmus + haridustöötajate õpirändeprojektid

ÕPIRÄNNE 4: Pädevad ja motiveeritud õpetajad loovad turvalise ja tegusa õpikeskkonna.

Projekti nr 2022-1-EE01-KA122-SCH-000073604

Projektitoetus: 27 180,00 €

Projekti olek: pooleli

Projekti tähtaeg: 31.03.2024, 12 mobiilsust

Projekti peamised eesmärgid: 

1. Õppetunnid on mitmekesised, ettevõtlikud ja atraktiivsed. Õpetaja võtmepädevuste arendamine, uue õppemeetodite, mänguliste võtete, mitteformaalse õppe ning digipädevuste lõimimine õppetundidesse muudab õppetunnid mitmekesisemaks, ettevõtlikumaks, aktiivsemaks, õpilastele huvitavamaks.

2. Koolikeskkond on tegus ja turvaline. Fookuses on vaimse tervise hoidmine, stressi ära tundmine ja stressiga toimetulek, tööväsimus ja stressi maandamine, eneseabivõtted. Kooli tööõhkkond on üksteist toetav ja tähelepanelik, väiksema stressitasemega. Märgatakse ja toetatakse üksteist. Märgatakse õpilast ja tema vajadusi, osatakse nõu anda ja abi leida.

Toimunud õpiränded:

1) Osalemine kursusel "Green Future" ("Roheline tulevik") 10. - 14.oktoober 2022, Hispaania, Malaga. Osalevad koolijuht Virge Ong ja õpetaja Tiina Halling

2) Osalemine kursusel "Digital Classroom" ("Digitaalne klassiruum") 10. - 14.oktoober 2022, Hispaania, Malaga. Osalevad õpetajad Tuuli Raal ja Kairi Peil.

3) Osalemine kursusel "Non-Formal Education Teaching Methods and Strategies" ("Mitteformaalhariduse õpetamise meetodid ja strateegiad") 12. - 20.november 2022 Itaalia, Palermo. Osalevad eripedagoog Mirell Viru ja huvijuht Kadi Murakas.

4) Osalemine kursusel "Game-based learning" ("Mängul põhinev õppimine") 21. - 27.mai 2023, Kreeka, Piraeus. Osalevad õpetajad Tiiu Muru ja Merike Sõmermaa.

Eelseisvad kursused:

5) Osalemine kursusel "Mindfulness and Meditation: Wellbeing at school and life" ("Mindfulness ja meditatsioon: heaolu koolis ja elus") 13. - 19. august 2023 Tahiti. Osalevad koolijuht Virge Ong ja õpetaja Tiina Halling.

6) Osalemine kursusel "Mindfulness and Meditation: Outdoor and Relaxing Education" ("Mindfulness ja meditatsioon: õuesõpe ja lõõgastav õpe") 9. - 15.okt. 2023 Hispaania, Alicante. Osalevad sotsiaalpedagoog Marju Malm ja õpetaja Maren Liivik.

ÕPIRÄNNE 3: Pädevad ja motiveeritud juhid - tõhusam koolikeskkond.

Projekti nr 2021-1-EE01-KA122-SCH-000015173

Projektitoetus: 4920,00 €

Projekti olek: aruanne esitatud

Projekti tähtaeg: 31.05.2023, 2 mobiilsust

Projekti peamised eesmärgid: õppijad täiendavad valdkonnapõhiseid juhtimisalaseid pädevusi, omandavad teadmisi ja oskusi pingete maandamiseks ja stressivabade õpistrateegiate väljatöötamiseks, COVID-i ja distantsõppe tingimustes igapäeva stressiga toimetulekuks, kollektiivi ja klassiruumi juhtimiseks, kriisi reguleerimiseks ning sisemise rahu säilitamiseks nii õpi- kui töökeskkonnas.

Toimunud õpiränded: "Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teatchers" ("Stressi juhtimine ja ära tundmine: peamised strateegiad õpetajatele") 28.veebruar - 5.märts 2022, Holland, Curacao. Osalesid koolijuht Virge Ong ja õpetaja, HEV õpilaste õppe kordineerija Tiina Halling.

ÕPIRÄNNE 2: Ettevõtliku õppe ja mentorluse edendemine Sõmeru Põhikoolis

Projekti nr 2020-1-EE01-KA101-077720

Projektitoetus: 10 560,00 €

Projekti olek: aruanne esitatud

Projekti tähtaeg: 31.05.2023, 4 mobiilsust

Projekti peamised eesmärgid:

1) üld- ja erialapädevuste täiustamine - muutunud õpikäsitus, aktiivõppemeetodid, lõiming, ettevõtlike loovate ja innovatiivste õpilaste arendamine; juhina viia ennast kurssi uusimate teadmiste ja praktikatega, mis võimaldaksid arendada koostööd erinevatel tasanditel, aidata õppeprotsessi paremini modelleerida ning luua tõhusat õpikeskkonda, kus kohandatakse õpetamist vastavalt õpilaste individuaalsetele, kognitiivsetele ja emotsionaalsetele vajadustele

2) uute õppemeetodite kasutuselevõtt ettevõtliku õppe toetamiseks - seoste loomine päris eluga, aktiivõppemeetodid, integreeritud tunnid erinevate õppeainete vahel, partnerite kaasamine õppeprotsessi; õppeprotsess suunamine õpilase minapildi arendamisele ning õpetamise kultuur on asendunud õppimise kultuuriga; õpetaja on positiivse minapildiga, loov ja innovatiivne, eesmärgistatult tegutsev juhendaja

3) mentorluse edendamine - tähelepanu all on haridusliku erivajadusega õpilase integreerimine õppetöösse koos selleks vajalike teadmiste, sealhulgas mentorluse tööriistade valdamisega; uued teadmised ja kogemused aitavad juurutada hästi toimivat mentorsüsteemi, mis toetaks nii õpilasi kui ka õpetajaid

4) uute sidemete loomine kolleegidega teistest Euroopa riikidest pikaajalise koostöö eesmärgil - otsekontakt ja silmast-silma suhtlemine tekitavad usaldust ning loovad tugeva vundamendi edasiseks koostööks

5) elukestva õppe toetamine - iga õpetaja täiendab oma oskusi ja pädevusi regulaarselt, elukestva õppe tähtsust rõhutavad olulised haridusega seotud dokumendid, sh strateegia Euroopa 2020, strateegia Eesti 2020 ning Eesti elukestva õppe strateegia 2020.

Toimunud õpiränded:

1) Osalemine kursusel "The Key to Effective Leadership Mentoring" ("Tõhusa juhtimise mentorluse võti") 9. - 14. november 2020, Hispaania, Tenerife. Osalesid koolijuht Virge Ong ja õpetaja Tiina Halling.

2) Osalemine kursusel "Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom" ("Soome lähenemine õpilaste heaolule: kuidas tuua klassiruumi rohkem tegevust, lõbu ja rõõmu") 18. - 23. juuli 2022 Soome, Oulu. Osales õpetaja Kadri Mark.

3) Osalemine kursusel "Digital Wellbeing: A New Challenge for Teachers and Students" ("Digitaalne heaolu: uus väljakutse õpetajatele ja õpilastele") 28. november - 03. detsember 2022 Itaalia, Rooma. Osales õpetaja Kristel Viira

ÕPIRÄNNE 1: Sõmeru Põhikooli positiivse õpikeskkonna modelleerimine elukestva õppe abil

Projekti nr 2019-1-EE01-KA101-051417

Projektitoetus 10 120,00 €

Projekti olek: projekt lõppenud

Projekti peamised eesmärgid:

1) Haridustöötajate üld- ja erialapädevuste täiustamine. Kaasaegse õppeprotsessi olulisteks märksõnadeks on muutunud õpikäsitlus, lõiming ning digitaalne kirjaoskus. Traditsiooniline õpikäsitlus, mis on olnud pigem õpetajakeskne, on muutunud õppijakeskseks õpikäsitluseks ning see seab õpetajatele hoopis uued väljakutsed: eesmärgiks on ärgitada õpilasi olema loovad ja innovatiivsed ning julgustada neid tundidest aktiivselt osa võtma, kasutades selleks kaasaegseid meetodeid ja tehnoloogiaid. Koolijuhtidele seab muutunud õpikäsitlus samuti uusi väljakutseid. On väga oluline olla kursis uusimate teadmiste ja praktikatega, mis võimaldaksid koolijuhtidel arendada koostööd erinevate tasandite vahel, aidata õppeprotsessi paremini modelleerida ning luua tõhusat õpikeskkonda.

2) Digipädevuste arendamine. Maailmas, kus digitaalne kirjaoskus on muutunud lahutamatuks osaks nii meie igapäevaelust kui ka koolielust, peavad õpetajad ennast digipädevuste osas pidevalt täiendama ja arendama, et ajale mitte jalgu jääda. Ka Sõmeru põhikooli arengukava üks eesmärkidest on, et õpilane ja õpetaja oleksid digipädevad ja õppijal oleks võimalus areneda digikeskkonnas selliseks, nagu ta tahab ja suudab. 

3) Uute sidemete loomine kolleegidega teistest Euroopa riikidest, et alustada pikemaajalist rahvusvahelist koostööd. 

4) Elukestva õppe toetamine. Kooli õppeaastapõhine koolitusplaan näeb ette, et iga õpetaja täiendab oma oskusi ja pädevusi regulaarselt. Elukestva õppe tähtsust rõhutavad ka mitmed olulised haridusega seotud dokumendid, sh strateegia Euroopa 2020, strateegia Eesti 2020 ning Eesti elukestva õppe strateegia 2020.

Projekti raames toimunud õpiränded:

1) Osalemine kursusel "STUDENT-CENTERED CLASSROOM: TEACHERS AS PROMOTERS OF ACTIVE LEARNING" ("Õpilasekeskne klassiruum: õpetajad kui aktiivõppe edendajad"). 19. - 24. august 2019, Dublin, Iirimaa. Osales klassiõpetaja Kristel Viira.

2) Osalemine kursusel "THERE`S AN APP FOR THAT! EXPLORING THE BEST APPS FOR TEACHING AND STUDENT LEARNING" ("Selle jaoks on olemas äpp! Õpime tundma parimaid äppe, mis on loodud õppimise ja õpetamise jaoks"). 19. - 24. august 2019, Dublin, Iirimaa. Osales inglise keele õpetaja Kadri Mark.

3) Osalemine kursusel "EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING WITH DIGITAL TECHNOLOGY" ("Inglise keele tõhus õpetamine digitaalse tehnoloogia abil"). 23. veeb. - 1. märts 2020, Cardiff, Wales. Osales inglise keele õpetaja Raili Peil.

4) Osalemine kursusel "TEAM BUILDING FOR SCHOOL: PLAY AND FUN, BUILDING EDUCATORS COMMUNITIES" ("Kooli meeskonna loomine: mäng ja lõbu, harivate kogukondade loomine."). 14. - 19. juuni 2021, Barcelona, Hispaania. Osales koolijuht Virge Ong.